به پشتیبانی رسمی زنفورو فارسی خوش آمدید

این انجمن برای توسعه انجمن ساز XenForo تشکیل شده است. XenForo ابزاری برای ایجاد سایت های انجمن است.
شما میتوانید پس از ورود یا عضویت منابع را دانلود و بروز کنید،مشکلات خود را مطرح و سوالات را تا حد امکان جواب خواهیم داد و با سایر کاربران ارتباط برقرار می کنیم.
دانلود زنفورو

دانلود زنفورو

دانلود نسخه جدید زنفورو
نسخه ۲.۲

دانلود فارسی ساز

دانلود فارسی ساز
نسخه 98.12.1

دانلود منابع

قالب و افزونه های جدید و بروز را میتوایند از اینجا دانلود کنید

قرار دادن لینک های مدیریت در نویگیشن

خرید هاست
تبلیغات شما

ProXen

مجید آقابیگلوئی
مدیریت سایت
عضو تیم توسعه
عضویت
13/5/15
ارسالی ها
1,301
تعداد لایک ها
1,465
امتیاز
263
سن
28
محل سکونت
مرکزی
وب سایت
www.hr-charm.ir
نقره
15,392.0
1588577588856.png


کد زیر را در قالب PAGE_CONTAINER پیدا کنید

HTML:
 <div class="p-nav-opposite">
        <div class="p-navgroup p-account .....

و کد زیر را در زیر تگ <xf:include template="template_pnavStaffBar" /> وارد کنید
HTML:
 <div class="p-nav-opposite">
        <div class="p-navgroup p-account {{ $xf.visitor.user_id ? 'p-navgroup--member' : 'p-navgroup--guest' }}">
          <xf:include template="template_pnavStaffBar" />
          <xf:if is="$xf.visitor.user_id">


کد زیر را جایگزین کد های قالب template_pnavStaffBar.less کنید

CSS:
.p-staffBar {display: none;}
.p-navStaffBar {display: inline-block;}
@media (max-width: @xf-responsiveNarrow) {
  .p-navStaffBar {display: none;}
  .p-staffBar {display: inline-block;}
}
.p-sectionLinks-list .p-navEl-link {text-transform: lowercase}
.p-navgroup-link {
  &.p-navgroup-link--approvalqueue i:after {.m-faContent(@fa-var-user-check, 1em);}
  &.p-navgroup-link--reports i:after {.m-faContent(@fa-var-siren, 1em);}
  &.p-navgroup-link--moderatortools i:after {.m-faContent(@fa-var-tools, 1em);}
  &.p-navgroup-link--admincp i:after {.m-faContent(@fa-var-cogs, 1em);}
  &.p-navgroup-link-staffbar {
    &.p-navgroup-link--iconic .p-navgroup-linkText,
    &.p-navgroup-link--textual i{display: none;}
  }
}
.p-navgroup-link-staffbar {
  opacity: .6;
  &:hover, &.badgeContainer--highlighted, &.is-menuOpen {opacity: 1;}
}

.p-navgroup-link--admincp{display:none}

کد های زیر را جایگزین کد های قالب template_pnavStaffBar کنید

CSS:
<xf:css src="template_pnavStaffBar.less" />
<xf:if contentcheck="true">
      <xf:contentcheck>
        <xf:if is="$xf.visitor.is_moderator && $xf.session.unapprovedCounts.total">
          <a href="{{ link('approval-queue') }}" class="p-navStaffBar p-navgroup-link p-navgroup-link-staffbar p-navgroup-link--iconic p-navgroup-link--approvalqueue badgeContainer badgeContainer--visible {{ ($xf.visitor.is_moderator && $xf.session.unapprovedCounts.total) ? ' badgeContainer--highlighted' : '' }}"
                data-badge="{$xf.session.unapprovedCounts.total|number}"
                title="{{ phrase('approval_queue') }}"
                aria-label="{{ phrase('approval_queue')|for_attr }}"
                aria-expanded="false"
                aria-haspopup="true">
                <i aria-hidden="true"></i>
            <span class="p-navgroup-linkText">{{ phrase('approval_queue') }}  </span>
          </a>
        </xf:if>
        <xf:if is="$xf.visitor.is_moderator && !$xf.options.reportIntoForumId && $xf.session.reportCounts.total">
          <a href="{{ link('reports') }}"
            class="p-navStaffBar p-navgroup-link p-navgroup-link--iconic p-navgroup-link-staffbar p-navgroup-link--reports badgeContainer badgeContainer--visible {{ ($xf.session.reportCounts.total && ($xf.session.reportCounts.lastBuilt > $xf.session.reportLastRead) OR $xf.session.reportCounts.assigned) ? ' badgeContainer--highlighted' : '' }}"
            data-badge="{{ $xf.session.reportCounts.assigned ? $xf.session.reportCounts.assigned|number . ' / ' . $xf.session.reportCounts.total|number : $xf.session.reportCounts.total|number }}"
            title="{{ $xf.session.reportCounts.lastBuilt ? phrase('last_report_update:')|for_attr . ' ' . date_time($xf.session.reportCounts.lastBuilt) : '' }}"
                aria-label="{{ phrase('reports')|for_attr }}"
                aria-expanded="false"
                aria-haspopup="true">
                <i aria-hidden="true"></i>
            <span class="p-navgroup-linkText">{{ phrase('reports') }}  </span>
          </a>
        </xf:if>
        <xf:if contentcheck="true">
          <a class="p-navStaffBar p-navgroup-link p-navgroup-link-staffbar p-navgroup-link--iconic p-navgroup-link--moderatortools" data-xf-click="menu" data-xf-key="alt+m" role="button" tabindex="0" aria-expanded="false" aria-haspopup="true"
                title="{{ phrase('moderator') }}"
                aria-label="{{ phrase('approval_queue')|for_attr }}"
                aria-expanded="false"
                aria-haspopup="true">
                <i aria-hidden="true"></i>
            <span class="p-navgroup-linkText">{{ phrase('admin_navigation.tools') }}  </span>
          </a>
          <div class="menu menu--structural" data-menu="menu" aria-hidden="true">
            <div class="menu-content">
              <h4 class="menu-header">{{ phrase('admin_navigation.tools') }}</h4>
              <xf:contentcheck>
              <!--[XF:mod_tools_menu:top]-->
              <xf:if is="$xf.visitor.is_admin">
                <a href="{{ base_url('admin.php') }}" class="menu-linkRow" title="{{ phrase('admin_control_panel') }}">{{ phrase('admin_control_panel') }}</a>
              </xf:if>
              <xf:if is="$xf.visitor.is_moderator">
                <a href="{{ link('approval-queue') }}" class="menu-linkRow">{{ phrase('approval_queue') }}</a>
              </xf:if>
              <xf:if is="$xf.visitor.is_moderator && !$xf.options.reportIntoForumId">
                <a href="{{ link('reports') }}" class="menu-linkRow" title="{{ $xf.session.reportCounts.lastBuilt ? phrase('last_report_update:')|for_attr . ' ' . date_time($xf.session.reportCounts.lastBuilt) : '' }}">{{ phrase('reports') }}</a>
              </xf:if>
              <!--[XF:mod_tools_menu:bottom]-->
              </xf:contentcheck>
            </div>
          </div>
        </xf:if>
        <xf:if is="$xf.visitor.is_admin">
          <a href="{{ base_url('admin.php') }}" class="p-navStaffBar p-navgroup-link p-navgroup-link-staffbar p-navgroup-link--iconic p-navgroup-link--admincp" target="_blank"
                title="{{ phrase('admin') }}"
                aria-label="{{ phrase('reports')|for_attr }}"
                aria-expanded="false"
                aria-haspopup="true">
                <i aria-hidden="true"></i>
          <span class="p-navgroup-linkText">{{ phrase('admin') }}  </span></a>
        </xf:if>
      </xf:contentcheck>
</xf:if>
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا